Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2014

allicat
4745 5f22
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viadiedrunk diedrunk
allicat
4286 1abd 500
Reposted fromretaliate retaliate viadiedrunk diedrunk
allicat
4410 c483
Reposted fromretaliate retaliate viadiedrunk diedrunk
6587 523e 500
Reposted fromget-fit get-fit viadiedrunk diedrunk
allicat
Reposted fromnoticeable noticeable viadiedrunk diedrunk
2772 34a2 500
Reposted fromginryuu ginryuu viaNGE NGE
allicat
3741 3535 500
Reposted fromnyaako nyaako viatea tea
allicat
4282 7704
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
allicat
Czasem najtrudniejszą rzeczą do założenia jest własna skóra.
— -Jayy Von Monroe
Reposted fromcytaty cytaty viajointskurwysyn jointskurwysyn
allicat
Zdarzają się chwile, gdy nie masz przy sobie aparatu i wówczas widzisz najwspanialszy zachód słońca lub najpiękniejszą scenę, jaką zawsze chciałeś zobaczyć. Nie przejmuj się tym, że nie możesz go sfotografować. Usiądź i rozkoszuj się tym widokiem.
— DeGriff
allicat
Wybierz temat i pracuj nad nim do wyczerpania… Musi to być coś, co naprawdę kochasz lub wyjątkowo nienawidzisz.
— Dorothea Lange
Reposted fromJustineJey JustineJey viacytaty cytaty
allicat
Reposted fromnoticeable noticeable viaMyBlackWings MyBlackWings
5387 7b88 500
Reposted fromseipop seipop viaMyBlackWings MyBlackWings
allicat
1446 1395
Reposted fromhalucine halucine viaMyBlackWings MyBlackWings
allicat
3301 cd1a
Reposted fromkotowate kotowate viajointskurwysyn jointskurwysyn
allicat
6106 bb3b 500
Reposted fromohshit ohshit viajointskurwysyn jointskurwysyn
allicat
7990 1a88

December 03 2014

allicat
allicat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl